M SAC VC LAWI sport Dobrovice 2013, silniční závod

neděle, 21. červenec 2013

M SAC VC LAWI sport Dobrovice 2013, silniční závod
Čas startu:

od 9:30 hod., resp. od 13:30 hod.

Pořadatel:

LAWI sport s.r.o.

Místo konání:
Ředitel závodu:

Jaroslav Malý
tel. 777323059
email: Jmaly@lawi.cz

Radek Beneš (zástupce ředitele)
tel. 603819328
email: kol-ja@email.cz

Přihlášky:
 • prostřednictvím přihlášky na http://mistrovstviuac.lawi.cz/prihlaska a zaplacením startovného do data uzavírky přihlášek na číslo účtu 2100325338/2010, při platbě jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo (důleţité pro identifikaci platby), do přihlášky je nutné uvést ligu, kterou budete reprezentovat a startovní číslo, které máte ve své lize přidělené na letošní sezónu
 • uzavírka přihlášek na silniční závod 14.7.2013
 • informaci, zda jste přihlášeni, naleznete na webových stránkách závodu http://mistrovstviuac.lawi.cz
 • startovní listina silnice 18.7.2013, na webových stránkách závodu http://mistrovstviuac.lawi.cz/…tuji-silnice
Prezentace:
 • 19.7.2013 (časovka a silnice) od 17:00 do 20:00 hod. v Dobrovicích v areálu muzea cukrovarnictví a lihovarnictví
 • 21.7.2013 (silnice) od 7:30 do 9:15 (kategorie C, D, E, J, Ţ), od 10:00 do 12:30 (kategorie A, B) v Dobrovicích v areálu muzea cukrovarnictví a lihovarnictví
 • startující předloží licenci, nebo občanský průkaz (kontrola identifikace), některé z lig sdružených v SAC ČR, kterou bude reprezentovat, podepíše startovní listinu a převezme startovní číslo a čip
Startovné:
 • pro účastníky silničního závodu přihlášené (včetně zaplacení) do 14.7.2013 činí 150,–Kč
 • pro později přihlášené se startovné platí pouze na místě prezentace ve výši 300 Kč na závod
 • startovné se nevrací
Startují:
 • cyklisté „amatéři“, kteří jsou členy některé z lig sdružených v SAC ČR (Sdružení amatérských cyklistů české republiky), jedná se o SAL, JAL, ŠUAC, MP, SPAC a UAC, příslušnost k ligám bude ověřována při prezentaci.
 • „Příchozí“ startovat nemohou.
Trať závodu:
 • Dobrovice, Úherce, Semčice, Pečice, Jabkenice, Charvátce, Kosořice a Dobrovice
 • délka okruhu je 18,5 km
Délka trati:
 • kat. C, D, E, J a Ž 74 km (4 okruhy)
 • kat. A a B 92,5 km (5 okruhů)
Vyhlášení:
 • Dobrovice areál muzea
 • pro kategorie C, D, E, J, Ž 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných kategorií, nejpozději však ve 13:15
 • pro kategorie A, B 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných kategorií
Ceny:

pro všechny kategorie poháry (1. – 3. místo), pro vítěze jednotlivých kategorií dres mistra republiky SAC 2013 a věcné ceny

Upozornění:

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodrţování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou můţe mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Další:

PODÁVÁNÍ PROTESTŮ

 • protest předat písemnou formou řediteli závodu
 • protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
 • protest se předává se zálohou 100,–Kč
 • protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV SAC ČR (ředitelé jednotlivých lig) v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu
 • ve výjimečných případech (fotodokumentace) má ředitel závodu právo, ve spolupráci s VV SAC ČR (ředitelé jednotlivých lig) potrestat cyklistu, jenž se provinil proti pravidlům závodu dodatečně, tedy na základě předané fotodokumentace

ODKAZY

ORGANIZAČNÍ DOPLNĚK
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Nebo v místě Prezentace při vracení čipu. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na
webových stránkách mistrovství přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

RŮZNÉ

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.

  Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a ţe je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců v silničním závodě
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback v silničním závodě
 • Soutěží se dle rozpisu závodu a soutěžního řádu SAC ČR
 • Rozjíždění na trase během závodů se trestá diskvalifikací
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti rozpisu
 • Doprovodná vozidla jsou zakázána
 • Účastníci jsou povinni při prezentaci předložit svou platnou licenci ligy, kterou na mistrovství reprezentují a doklad o zaplacení startovného (při platbě složenkou na účet)
 • Závodník, který závod nedokončí, je povinen toto nahlásit v místě prezentace
 • Občerstvení bude zajištěno po závodě v Dobrovicích v areálu muzea
 • WC, sprchy a myčka kol budou k dispozici v místě konání závodu

UPOZORNĚNÍ
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

POZOR
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!